دوشنبه - 2018 دسامبر 17 - 9 ربيع الثاني 1440 - 26 آذر 1397

عصمت انبیاء از دیدگاه فریقین با رویکردی بر مسأله سهوالنبی(صلی الله علیه و آله و سلّم)

مسأله ی عصمت انبیاء از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در کتب کلامی شیعه و اهل سنت است. در این تحقیق کلیاتی درباره بحث عصمت انبیاء و ضرورت و مراتب عصمت ایشان و نمونه هایی از مصادیق سهو که درباره شان در طول تاریخ بیان شده است ،مطرح شد و در انتها روایات سهوالنبی و بررسی اجمالی آن ها و دیدگاه علمای شیعه و اهل سنت درباره این روایات آورده شده است.

11 شهریور 1395

  • تعداد رکوردها : 1