پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

سبک زندگی اسلامی از منظر حیان طیبه

هر فرد هوشیاری که بتواند برای لحظاتی (من)خود رااز غوطه ور شدن در کشش های حیات طبیعی محض رها سازد می فهمد که انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظیفه سنگین تری وباید برای نیل به این وظیفه –عبودیت وقرب الهی –تلاش نماید که آن هم نیاز به یک بستر مناسب که سنخیت با آن داشته باشد می طلبد.

30 آذر 1395

اصول روابط خارجی پیامبر

کی از اصول پایداری حکومتها نحوه ی تعامل آنها با سایرملتها ودولتهای عصر خود میباشد.چرا که این روابط در مواقع برگرفته از نوع نگرش وباورهای فکری بنیانگذاران آن دولت به شمار می آید.پیامبر اکرم با بنیان نهادن مکتب اسلام وتشکیل حکومت اسلامی در شهر مدینه به مهمترین اصل توجه نموده وبه تقویت وگسترش روابط فی بین دول آن زمان پرداختند.اصول روابط خارجی در عصر پیامبر اکرم که برگرفته از اصول اعتقادی وارزشی اسلام است از اهداف شکل گیری این نوشتار می باشدکه به صورت تدوین در مسائلی چون روابط خارجی نظام اسلامی مبتنی برچه اصولی می باشد؟استراتژی پیامبر اکرم با سایر ملل چگونه بوده است؟گرد آوری شده است.

30 آذر 1395

چگونگی انتقال مفاهیم دینی در قالبهای هنری

این تحقیق با عنوان چگونگی انتقال مفاهیم دینی در قالبهای هنری است.روش کار دراین تحقیق با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی توصیفی وکاربری است.توصیفی است زیرابه تعریف وتوصیف هنر ودین می پردازد واز جهتی که چگونگی انتقال مفاهیم را در قالب هنر بیان می کند کاربردی است واز سویی کتابخانه ای است زیرا از جمع آوری مطالب از کتابها وآرشیو صورت گرفته است.

30 آذر 1395

نحوه شکل گیری ونفوذ مسیحیت صهیونیسم در ساختارنظام بین الملل

مسیحیان صهیونیسم معتقدند که قوم برگزیده خداوند (بنی اسرائیل)بعد از برگشت به سرزمین پدری خود به دولت موعود اسرائیل را تشکیل داده ومقدمات ظهور مسیح را فراهم خواهند کرد وبا ظهور آن حضرت ،یهودیان ومسیحیاندوباره متولد شده هزار سال بر دنیا حکومت خواهند نمود.این جریان ، باالهام گیری از چنین تفکری اهداف و راهبردهای خود در صحنه سیاست جهانی ، از جمله ، حمایت همه جانبه وقاطعانه از رژیم اشغالگر از قدس(اسرائیل)استیلا برکشورهای اسلامی منطقه وپیگیری سیاست یک جانبه گرایی در تعاملات بین المللی محصوص از سوی امریکا و....را پیگیری کرده وبا به خدمت گرفتن ابرازهای مختلف سیاسی،فرهنگی،اقتصادی، وارتباطی ،درپی آنند که سیستم جهانی ونظام بین المللی را در استای آمال خود –با شتاب فزایندهای –به پیش ببرند.

30 آذر 1395

بررسی تناسب اسامی سور مقطعه با مضامین آنها

این تحقیق از نوع قرآنی ،دینی است وروش تحقیق از نوع تفسیری ،روایی می باشد که به صورت کتابخانه ای و جستجو اینترنتی انجام گرفته است ،واز آیات وتفاسیر وروایات بهره گرفته شده ،دراین تحقیق به تقسیم بندی قرآن از جهات مختلف اشاره شده که یکی ازآن جهات ،(فواتح سور)است،فواتح سور یعنی کلماتی که سوره با آن آغاز گردیده،دراین پژوهش سعی شدهه نظرات گوناگونی که راجع به فواتح سور از دید دانشمندان علوم قرآنی و تفسیر وجود دارد بررسی شود وبنابر نظرات مختلف ،فواتح سور به گروههای مختلفی تقسیم بندی شده اند که هر کدام از آنها عنوانهاو مهمترین آنها،حروف مقطعه است،ودراین پژوهش محقق فقط به بررسی وجه تسمیه سورههایی پرداخته که با حروف مقطعه آغاز می شودوفاتح سورهها همین حروف هستند

30 آذر 1395

تربیت دینی از دیدگاه امام علی علیه السلام

این تحقیق پیرامون تربیت دینی از دیدگاه امام علی علیه السلام پرداخته است.از آن جا که تربیت وسازندگی یک امر بسیار ضروری وغیر قابل اجتناب است برای داشتن فرزندان سالم لازم است ودر سایه آن خانواده واجتماع سعاتمند و موفق می باشد.

30 آذر 1395

بررسی استعمار وراه های نفوذ آن در اسلام

ضرورت این تحقیق ازآن روی قابل بحث است که تاثیرات استعمار برکلیه ی زوایای فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی، و.....جهان امروز قابل مشاهده است که دراین اثنا جهان اسلام نیز از زمان جنگ های طیبی گرفتار تهاجمات استعماری گردیده است.لذا پژوهشگر برآن شد دراین زمینه تحقیقی ارائه دهد تا به بررسی این تاثیرات در جهان اسلام بپردازد.بنابراین دراین تحقیق به ذکر چرایی وکجایی ریشه های استعمار پرداخته شده است . وچگونگی وسعت وعمق بخشیدن به نفوذ وتاثیرات آن در جهان اسلام مطرح گردیده است.

30 آذر 1395

دنیا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و بررسی دیدگاه های انحرافی

درزندگی انسان مسائلی نقش اساسی دارند که از دیرباز مورد توجه دانشمندان وخردمندان واقع شده است که (دنیا)وچگونگی زندگی درآن از جمله این مسائل است باید توجه داشت که محققان وصاحبنظران هر یک براساس نگرش وجهان بینی خود تعاریف متناقضی را در این زمینه ارائه دادهاند .مثلابرخی ازمکاتب نسبت به دنیا با دیده بدبینانه می نگرند ونظام موجود را نظام اُحسن نمی دانند وبرخی دیگر انسان را موجودی صد در صد بیگانه با جهان می دانند که هیچ گونه پیوند وخویشاوندی با جهان ندارد وحتی برخی از مسلمانان براساس آیات وروایات در این زمینه دنیا را مذموم وناپسند می دانند وعدهای آن راممدح معرفی می نمایند .با مروری بردوران حکومت امام علی می بینیم که آن حضرت با سه گروه اصحاب جمل واصحاب صفین وخوارج به مخالف برمی خاستند.

30 آذر 1395

حکومت واحد جهانی و ویژگی های سیاسی حکومت حضرتمهدی عج

یام آوران وحی الهی در طول تاریخ ،همواره بشر را به تحقق عدالت برین در روی زمین وعده داده اند وخاتم سلسله رسولان و اوصیای پاکش (علیهم السلام )،دورنمایی از وضع موعودی را که در انتظار بشر است ترسیم نموده اند ،در آموزههای دین مبین اسلام ،فضای دوران پس از ظهور ،بهشتی گشایش کار جهانیان و میراث بری مستضعفان را به دنبال دارد ،دولت جهانی حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)حرکت همه انبیاءرا به نتیجه می رسانید ،از این رو اهمیت وضرورت تشکیل حکومت واحد جهانی برای رسیدن جامعه بشری به عدالت فراگیر بدون وجود حکومت جهانی مهدوی و بدون وجود رهبری الهی که توان نجات وکمال حقیقی بشر را دارد ،امکان پذیر نمی باشد واز سوی دیگر چهره فریبکارانه سلطه گران سعی دارد نشان دهد تاریخ بشر با تحقیق تمدن غربی ،به کمال نهایی خویش رسیده ودیگر هیچ موعودی باقی نمانده واین تمدن غربی پاسخگوی همه نیازهای پیدا و پنهان آدمی است واز سوی دیگر نارسایی ها وپراکندگی های امر جهانی شدن وجهانی سازی ضرورت شناساندن این حکومت فاضله مهدوی را بر جهانیان لازم ساخته و با هدف شناخت وکسب معرفت در انتظارمصلح کل به سربرده واز هیچ تلاشی وکوششی دریغ نمی ورزد.

30 آذر 1395

عوامل جذب و آسیب شناسی گریز از دین

دین ریشه در فطرت انسان داردگرایش به دین نشانه سلامت وگریز از آن به منزله ی بسیار است ،سخن گفتن از آسیب شناسی دین به معنای بررسی عدم روی کرد به ین وکاوش در عوامل پیدایش بی ایمانی ودین گریزی است وگاهی به معنای توجه به علل وریشه هایی است که موجب ضعف باورهاو رفتارهای دینی وبی اعتنایی یه ارزش دینی می شود.

30 آذر 1395

  • تعداد رکوردها : 54