سه شنبه - 2018 مارس 20 - 4 رجب 1439 - 29 اسفند 1396

تحقیق پایانی با عنوان رابطه عزت و قدرت از دیدگاه آیات و روایات

نوشتار حاضر ، پژوهشی درباره « رابطه عزت و قدرت از دیدگاه آیات و روایات » می باشد . در این مجموعه هر یک از مفاهیم «عزت» و «قدرت» و خاستگاه و ماهیت و همچنین عوامل دستیابی به هر یک از آن ها در فصل های جداگانه و در انتها تأثیر عزت بر اقتدار فرد و جامعه و آثار اجتماعی عزت در عرصه های مختلف موردبررسی قرارگرفته است . آیات قرآنی گویای آن است که هر کس عزت و قدرت می خواهد باید از سرچشمه اصلی آن ها یعنی خداوند متعال بخواهد ، چراکه عزت و قدرت اولاً و بالاصاله از آن خداوند است . زیرا او غالب غیر مغلوب و شکست ناپذیر است و انسان تنها در سایه پیوند با او صاحب عزت و اقتدار می گردد . عزت به معنای صلابت و نفوذناپذیری است که مانع از مغلوب شدن انسان می شود و قدرت و اقتدار در تحلیل قرآنی به معنای توانایی انجام دادن کار و ترک آن به اختیار است . از دیدگاه اسلام قدرت های مادی جز وسیله و ابزاری برای دستیابی به قدرت ابدی نیستند و نمی توانند مطلوب بالذات باشند و این نگاه توحیدی است که می تواند به قدرت جهت دهد و عزت آفرین باشد و الّا قدرت ، عامل نابودی و ذلت می گردد . درواقع قدرت در سایه عزت معنا و مفهوم درست می یابد و اگر قدرت باعزت همراه شود سبب اقتدار فردی و اجتماعی می گردد . ازآنجاکه ماهیت مجموعه حاضر اعتقادی – اخلاقی است لذا با روش توصیفی – تحلیلی به گردآوری اطلاعات با شیوه اسنادی پرداخته شده است .

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان ابعاد اجتماعی حکومت حضرت مهدی(عج)با تکیه برعدالت امام علي(عليه السلام)

در این پژوهش به بررسی ابعاد اجتماعی حکومت امام مهدی(عج)با تکیه بر عدالت امام علی (علیه السلام)پرداخته شده است.هرجامعه ای برای دوام نیازمند حکومت است حاکمان جوامع باید مجری عدالت باشد زیرا قوانین حکومتی تمام ابعاد فردی و اجتماعی افراد جامعه رادربر می گیرد موضوع حاضر اعتقادی است و در بعد اجتماعی با رجوع به آیات و روایات و کتب تاریخی بررسی شده است. حکومت حضرت علی (علیه السلام)حکومتی بود که عدالت اجتماعی در آن ایجاد شد،نوع سیاست ایشان به تمامی دوران ها ارجحیت دارد زیراکه حکومت را مردم با اراده مستقل خود تشکیل دادند.حضرت علی (علیه السلام)نه تنها خود زمامدار عادلی بود،بلکه به عدالت کارگزاران خویش نیز اهمیت می دادوسیاست اقتصادی حضرت چنان بودکه ثروت وامکانات ،در جامعه به صورت عادلانه توزیع می شد،ایشان در راستای عدالت اقتصادی به زمینه سازی هایی از جمله سرمایه گذاری وبالا بردن سطح تولیدو... پرداختند.هم چنین در حیطه ی حقوقی و قضایی ،حق هر صاحب حقی طبق مقررات اسلام ،به آن بازگردانده می شد و همه در مقابل قانون برابربودند هم چنین در بعد فرهنگی برای اصلاح فرهنگ جاهلی دست به اقدامات درخشانی زدند.در راستای حکومت حضرت علی(علیه السلام)،حکومت مهدی موعود(عج)در هر چهار بعد ذکر شده به اعلا درجه عدالت میرسد،عقول در آن زمان کامل شده وپیشرفت های علمی و صنعتی فوق العاده صورت می گیرد،امنیت در همه جهان فراگیر شده واقتصاد و وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا می کند تا آن جا که انسان ها برای دادن زکات کسی را پیدا نمی کنند هم چنین نوع قضاوت حضرت مهدی(عج)مانند نیاکان خویش خواهدبود با این تفاوت که امام از علم غیبی خویش نیز استفاده خواهد کرد. این پژوهش از نوع توصیفی وبه روش کتاب خانه ای است.

7 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان آفات تجمل­گرایی از منظر امام علی علیه السلام

موضوع اين پايان­نامه بيان آفات تجمل­گرايي از ديدگاه امام علي علیه السلام است. يكي از مهم­ترين معضلات جوامع بشري، بخصوص در حال حاضر، با توجه به رشد تكنولوژي و روي­آوري جوامع به فرهنگ هر چه بيش­تر داشتن، رواج فرهنگ تجمل­گرايي است. اين معضل را مي­توان يكي از بيماريها قرن حاضر تلقي نمود كه مانند ويروسي به جان افراد افتاده و ضمن تلف نمودن وقت و ثروت­هاي جوامع، باعث ايجاد مفاسد اجتماعي و خانوادگي زيادي مي­شود. لذا هدف از طرح موضوع اين است كه افراد جامعه با رعايت جوانب امور و برقراري تعادل در مصرف و استفاده به­جا و بدور از تجمل­گرايي و خروج از ميزان و داشتن­ها به جانب اصول عاليه انساني باشند و گرفتار پيامدهاي منفي اين آفت اجتماعي و اقتصادي نشوند. در اين تحقيق سعي شده است بعد از مفهوم­شناسي به عوامل تجمل­گرايي كه از جمله عبارتند از حسادت، طمع­ورزي و ... و همچنين آفات تجمل­گرايي از جمله: دوري از رحمت الهي، از دست دادن مواهب الهي و ... و با بيان راهكارهايي از جمله قناعت و ميانه­روي و اعتدال و ... مورد بررسي قرار گيرد. روش اين تحقيق به صورت كتابخانه­اي و شيوه بيان توصيفي مي­باشد.

7 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان مطالعه تطبیقی عبادی – اخلاقی حضرت مریم سلام­الله علیها در قرآن و اناجیل اربعه

تحقیق پیش­رو ویژگیهای عبادی – اخلاقی حضرت مریم سلام­الله علیها به صورت تطبیقی، با مطالعه در قرآن و اناجیل اربعه به روش کتاب خانه­ای گردآوری شده است که در ابتدا به بیان ویژکیهای بیان شده از حضرت در قرآن کریم از جمله نسب، تحریر و نذر و نامگذاری مریم سلام­الله علیها از جانب مادر و تقدیم ایشان به کنیسه که اولین و مؤثرترین گام را در شکل­گیری شخصیت آن بانوی بزرگوار برداشته و سپس به مؤقعیت ویژه زندگی ایشان و عهده­دار شدن نقش مادری یکی از پیامبران بزرگ و اولولعزم به طور معجزه­آسا و نیز به دیگر ویژگیهای حضرت نظیر عبادت، برگزیدگی، تطهیر، عفت و ... پرداخته است. در ادامه ویژگیهای حضرت مریم سلام­الله علیها در اناجیل و باردارشدن حضرت به مسیح علیه­السّلام و ... بیان گردیده و ویژگیهای بیان شده در قرآن و اناجیل اربعه مورد تطبیق قرار داده شده است که تنها شباهت موجود و نحوه بارداری حضرت می­باشد و برخلاف قرآن کریم، اناجیل بیشتر نقش مادری حضرت بیان گردیده و از این رو تفاوت، اهمیت و ارج و قربی که قرآن نسبت به این بانوی بزرگوار قائل است مشخص گردد. که ویژگیهای برجسته­ی مستقل و مربوط به خود حضرت همچون عبادت، صدیقه، عفت و الگوبودن و ... بیان نموده است. در پایان برای شناخت بیشتر جایگاه والای ایشان در اسلام برخی ویژگی­های قرآنی مریم سلام­الله علیها بانوی برزگوار و نمونه اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام­الله علیها بیان گردیده است.

7 شهریور 1395

  • تعداد رکوردها : 51