پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

تحقيق پاياني با مو ضوع ارتباط فرشتگان با عالم دنیا از دیدگاه روایات

در این عالم خاکی، بسیاری از کارها به واسطه­ ی ملائکه صورت می­گیرد. از جمله­ ی این وظایف، واسطه شدن بین خداوند عزّ و جلّ و عالم دنیاست که روایات متعدّدی از معصومین : به آن پرداخته است. ویژگی­ها و ساختار خاصّی که ملائکه دارند، آن­ها را برای انجام مسئولیت­هایشان، آماده می­سازد. فرشتگان در کارهای مختلفی شرکت دارند که برخی از آن­ها در رابطه با این دنیاست و در این راستا با برخی از انسان­ها نیز، ارتباط برقرار می­سازند. با این وجود برخی از اقشار جامعه، فرشتگان را نمی­پذیرند و موجب ضعف و تغییر عقاید بعضی می­شود. باید توجّه داشت که انسان نیازمند برقراری ارتباط با مبدأ و منشأ صدور خود است و خالق حکیم، فرشتگان را به عنوان یکی از این راه­های ارتباطی قرار داده است که با پاسخ به این نیاز، انسان به آرامش قلب و روح و روان دست می­یابد. و با دقت در وجود این مخلوقات الهی، به عنوان یکی از امور ماورایی کنار انسان، عملکرد و رفتار او بهبود می­ یابد تا در مسیر رشد و تعالی به سوی خالق خود قرار گیرد. همراه بودن با فرشتگان ملازم با شرح صدر و رحمت و مغفرت خداوند منّان است. اوست که به قدرت خویش فرشتگان را نامحسوس و غیر قابل دیدن قرار داده تا از طرف خداوند موکلی برای هر یک از نظامات هستی در این عالم باشند.

1 مرداد 1397

تحقیق پایانی - وظایف سیاسی اجتماعی طلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری

موضوع وظایف سیاسی-اجتماعی طلاب در علوم متعدد؛ قرآنی،روایی، سیاسی،جامعه شناسی و... قابل دقت و بررسی است که در این پژوهش با رویکرد قرآنی و به سبب ضرورت کاملی که دیده شد سیاسی-اجتماعی به آن پرداخته شده است.تهذیب نفس،درس خواندن وکسب معارف دینی تنها وظیفه طلاب نیست،تحلیل و ورود در مسائل سیاسی واجتماعی جهت بسترسازی مناسب برای اصلاح امور مسلمین و رسیدن به وضعیت مطلوب در جامعه دینی وظیفه ی طلاب علوم دینی نیز می باشد که در این نوشتار با استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب،شاخص های اصلی در رابطه با وظایف سیاسی و اجتماعی طلاب را که برگرفته از معارف و آموزه های دینی است بررسی و در سه فصل تنظیم می گردد.

3 اردیبهشت 1397

تحقیق پایانی با عنوان رابطه عزت و قدرت از دیدگاه آیات و روایات

نوشتار حاضر ، پژوهشی درباره « رابطه عزت و قدرت از دیدگاه آیات و روایات » می باشد . در این مجموعه هر یک از مفاهیم «عزت» و «قدرت» و خاستگاه و ماهیت و همچنین عوامل دستیابی به هر یک از آن ها در فصل های جداگانه و در انتها تأثیر عزت بر اقتدار فرد و جامعه و آثار اجتماعی عزت در عرصه های مختلف موردبررسی قرارگرفته است . آیات قرآنی گویای آن است که هر کس عزت و قدرت می خواهد باید از سرچشمه اصلی آن ها یعنی خداوند متعال بخواهد ، چراکه عزت و قدرت اولاً و بالاصاله از آن خداوند است . زیرا او غالب غیر مغلوب و شکست ناپذیر است و انسان تنها در سایه پیوند با او صاحب عزت و اقتدار می گردد . عزت به معنای صلابت و نفوذناپذیری است که مانع از مغلوب شدن انسان می شود و قدرت و اقتدار در تحلیل قرآنی به معنای توانایی انجام دادن کار و ترک آن به اختیار است . از دیدگاه اسلام قدرت های مادی جز وسیله و ابزاری برای دستیابی به قدرت ابدی نیستند و نمی توانند مطلوب بالذات باشند و این نگاه توحیدی است که می تواند به قدرت جهت دهد و عزت آفرین باشد و الّا قدرت ، عامل نابودی و ذلت می گردد . درواقع قدرت در سایه عزت معنا و مفهوم درست می یابد و اگر قدرت باعزت همراه شود سبب اقتدار فردی و اجتماعی می گردد . ازآنجاکه ماهیت مجموعه حاضر اعتقادی – اخلاقی است لذا با روش توصیفی – تحلیلی به گردآوری اطلاعات با شیوه اسنادی پرداخته شده است .

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان تأثیر گناهان زبانی بر شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه ی معرفتی، شناخت شخصیت و چگونگی شکل گیری و عوامل مؤثر در صعود و سقوط آن می باشد. شخصیت عبارتند از الگوهای ویژه ی فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیت استکمالی اوست لذا آسیب شناسی رفتار وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان، نقش بی بدیل زبان در سرنوشت انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. و در قرآن و سنت، ملاک ارزش و مُعرف شخصیت انسان و ترازوی عقل معرفی شده است. این نعمت الهی به همان میزان که می تواند در خدمت کمال و سعادت انسان باشد در صورت مهار نشدن آدمی را از مسیر خدایی شدن باز داشته و دنیا و عقبی وی را تباه می سازد. چرا که این عضو اندک جِرم، جُرمَش بزرگ است و رذایلی چون غیبت، دروغ، تهمت، فحش، سخن چینی، مراء و ... از این مدخل صادر می شود. که موجبات زوال ایمان، اضطراب، شک و تردید، ویرانی تدبیر و ... فراهم می اورند. لذا با توجه به فراگیر بودن و سبک پنداشتن گناهان زبانی و غفلت از نقش تخریبی آن در شخصیت، پرداختن به این مقوله ضرورت دارد. هدف از این نوشتار تغییر در نگرش و افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به پیامدهای شوم شخصیتیِ گناهان زبانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی و با رویکردی تربیتی در سه فصل تدوین شده است. نگارنده به شیوه ی نقلی و تحلیلی مطالب را ارائه نموده که ابتدا به بررسی شخصیت در قرآن و روانشناسی پرداخته سپس به مسئله گناه و اقسام و آثار گناه پرداخته و در ادامه به مسئله گناهان زبانی و آثار تخریبِ شخصیتی آن می پردازد.

31 شهریور 1395

تحقیق پایانی با عنوان ابعاد اجتماعی حکومت حضرت مهدی(عج)با تکیه برعدالت امام علي(عليه السلام)

در این پژوهش به بررسی ابعاد اجتماعی حکومت امام مهدی(عج)با تکیه بر عدالت امام علی (علیه السلام)پرداخته شده است.هرجامعه ای برای دوام نیازمند حکومت است حاکمان جوامع باید مجری عدالت باشد زیرا قوانین حکومتی تمام ابعاد فردی و اجتماعی افراد جامعه رادربر می گیرد موضوع حاضر اعتقادی است و در بعد اجتماعی با رجوع به آیات و روایات و کتب تاریخی بررسی شده است. حکومت حضرت علی (علیه السلام)حکومتی بود که عدالت اجتماعی در آن ایجاد شد،نوع سیاست ایشان به تمامی دوران ها ارجحیت دارد زیراکه حکومت را مردم با اراده مستقل خود تشکیل دادند.حضرت علی (علیه السلام)نه تنها خود زمامدار عادلی بود،بلکه به عدالت کارگزاران خویش نیز اهمیت می دادوسیاست اقتصادی حضرت چنان بودکه ثروت وامکانات ،در جامعه به صورت عادلانه توزیع می شد،ایشان در راستای عدالت اقتصادی به زمینه سازی هایی از جمله سرمایه گذاری وبالا بردن سطح تولیدو... پرداختند.هم چنین در حیطه ی حقوقی و قضایی ،حق هر صاحب حقی طبق مقررات اسلام ،به آن بازگردانده می شد و همه در مقابل قانون برابربودند هم چنین در بعد فرهنگی برای اصلاح فرهنگ جاهلی دست به اقدامات درخشانی زدند.در راستای حکومت حضرت علی(علیه السلام)،حکومت مهدی موعود(عج)در هر چهار بعد ذکر شده به اعلا درجه عدالت میرسد،عقول در آن زمان کامل شده وپیشرفت های علمی و صنعتی فوق العاده صورت می گیرد،امنیت در همه جهان فراگیر شده واقتصاد و وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا می کند تا آن جا که انسان ها برای دادن زکات کسی را پیدا نمی کنند هم چنین نوع قضاوت حضرت مهدی(عج)مانند نیاکان خویش خواهدبود با این تفاوت که امام از علم غیبی خویش نیز استفاده خواهد کرد. این پژوهش از نوع توصیفی وبه روش کتاب خانه ای است.

7 شهریور 1395

  • تعداد رکوردها : 53