يکشنبه - 2019 آگوست 18 - 17 ذيحجه 1440 - 27 مرداد 1398
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت