دوشنبه - 2019 سپتامبر 16 - 17 محرم 1441 - 25 شهريور 1398
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت