چهارشنبه - 2018 فوريه 21 - 6 جمادي الثاني 1439 - 2 اسفند 1396
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت