سه شنبه - 2018 اکتبر 23 - 13 صفر 1440 - 1 آبان 1397
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت