دوشنبه - 2018 فوريه 19 - 4 جمادي الثاني 1439 - 30 بهمن 1396
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت