سه شنبه - 2018 ژوئن 19 - 6 شوال 1439 - 29 خرداد 1397
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت