چهارشنبه - 2018 دسامبر 12 - 4 ربيع الثاني 1440 - 21 آذر 1397
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت