دوشنبه - 2019 آوريل 22 - 17 شعبان 1440 - 2 ارديبهشت 1398
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت