شنبه - 2019 دسامبر 07 - 10 ربيع الثاني 1441 - 16 آذر 1398
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت