چهارشنبه - 2020 مي 27 - 5 شوال 1441 - 7 خرداد 1399
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت